skip to Main Content
Vedtægter for Bankehuse grundejerforening:

§ 1
Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Kostræde Bankehuse”.
§ 2
Foreningens hjemsted er Kostræde Banker, Vordingborg Kommune. Foreningens geografiske er området begrænset af Vikkevej, Højdevej fra Vikkevej, Svinøvej, Bankevejen og Stenurtvej og er omfattet af ”Byplanvedtægt for et bebyggelsesområde ved Kostræde Banker (Partiel byplan nr. 10 i Vordingborg kommune)”
§ 3
Foreningens formål er varetagelse af medlemmerne fælles interesser bl.a. ved vedligeholdelse af private fællesveje.
Stk. 2 Foreningen er berettiget og forpligtet til i overensstemmelse med nærværende vedtægter at opkræve kontingent, at betale fælles udgifter, at sørge for vedligeholdelse af fællesveje, skilte mv. i det omfang sådanne foranstaltninger må anses for påkrævet.
Stk. 3 Medlemskab til foreningen er obligatorisk for ejere af ejendomme indenfor det i § 2 nævnte område. Et medlem betaler bidrag for hvert ejendom medlemmet ejer. Medlemskabet indtræder på den i skødet fastsatte overtagelsesdag. Tidligere ejer har ikke krav på refusion af kontingent. I forbindelse med ejerskifte indtræder ny ejer i den tidligere ejers rettigheder og forpligtigelser over for foreningen.
Stk. 4 Størrelsen af kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling. Ved ikke rettidig betaling af kontingent kan foreningen opkræve rykkergebyr. Størrelsen af dette fastsættes af bestyrelsen
Stk. 5 Skader på fællesarealer forårsaget af opgravninger og lignende fx i forbindelse med byggeri, påhviler det, uanset stk. 2, den enkelte grundejer selv at bringe tilbage til samme stand som før skaden.
§ 4
Generalforsamlingen er grundejerforeningens højeste myndighed. Generalforsamling afholdes hvert år i september måned i Køng/Lundby. Generalforsamlingen indkaldes skriftlig med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden
§ 5
Ekstraordinær generalforsamling kan med 14 dages varsel indkaldes af bestyrelsen eller når mindst 1/3 af medlemmerne med motiveret dagsorden fremsætter skriftlig begæring derom. Disse er da pligtige til at møde
§ 6
Generalforsamlingens beslutning træffes ved simpelt stemmeflertal. På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme for hver grund/bolig han/hun ejer. Såfremt en ejendom ejes af flere, udøves stemmeretten af ejerne i fællesskab. Ændringer i vedtægterne kan kun vedtages ved 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.
Stk. 2 Et medlem, der er i restance til foreningen, har ikke adgang til, og har ikke stemmeret på, generalforsamlingen, ligesom medlemmet ikke kan vælges til tillidshverv i foreningen.
§ 7
Bestyrelsen fastsætter generalforsamlingens dagsorden. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
§ 8
Generalforsamlingen vælger 5 medlemmer til bestyrelsen. Medlemmerne konstituerer sig selv. Desuden vælges en suppleant. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. Bestyrelsesmedlemmer er kontingentfri.
§ 9
Alle valg foregår ved håndsoprækning. Dersom 1/3 af de fremmødte medlemmer forlanger skriftlig afstemning, skal dette foretages.
stk. 2 Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem.
§ 10
Ved den årlige generalforsamling vælges desuden en revisor og en revisorsuppleant
§ 11
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden
§ 12
Regnskabsåret er fra 1/9 – 31/8. Det reviderede regnskab forelægges på generalforsamlingen til godkendelse.
§ 13
Bestyrelsen varetager de almindelige daglige forretninger og er i denne henseende i kollektive anliggender forhandlingsberettiget til at træffe bindende aftaler over for offentlige myndigheder eller private.
§ 13a
Formand og kasserer tegner i fællesskab foreningen. For eventuel gæld og forpligtelser hæfter alene foreningen.
§ 14
Bestyrelsen har ret til at supplere sig med medlemmer uden for bestyrelsen til repræsentation for interesser, udvalg og lignende, dog uden bemyndigelse til at træffe aftaler.

Vedtægterne er senest revideret på generalforsamlingen den 18. september 2021.

Grundejerforeningen blev stiftet den 22. oktober 1964

Byplansvedtægten:

Vedhæftet er Byplansvedtægten: Byplansvedtægt