skip to Main Content
Vedtægter for Bankehuse grundejerforening:

§1   Foreningens formål er varetagelse af fælles interesser for grundejere, der har fritidshus m.v. beliggende på Kostræde Banker inden for et område, der begrænses af Vikkevej, Højdevej fra Vikkevej, Svinøvej, Bankevejen og Stenurtvej.

§2   Optagelse og eksklusion af medlemmer sker ved bestyrelsesbeslutning. Efter anmodning af den, hvem optagelse er blevet nægtet eller som er blevet ekskluderet, er bestyrelsen pligtig til at forelægge sin beslutning på førstkommende generalforsamling til godkendelse.

§3   Størrelsen af kontingent og vejfondsbidrag til grund-ejerforeningen fastsættes på den årlige generalforsamling. Opkrævning udsendes pr 1. november i regnskabsåret. I opkrævningen er anført rettidig betalingsfrist. Hvis denne overskrides, kan bestyrelsen opkræve et rykkergebyr fastsat af bestyrelsen.

§3a  Vejfondens midler skal anvendes til vedligeholdelse af bestående vejnet. Ved skader på veje forårsaget ved opgravning o.l., påhviler det den enkelte grundejer at udbedre disse, så vejene bliver i samme stand igen. Grundejerforeningen kan i op til 3 år, efter en skade er forvoldt, kræve vejen repareret af grundejeren.

§4   Generalforsamlingen er højeste myndighed. Den afholdes hvert år i september i Køng/Lundby og indkaldes  skriftligt med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden. 
§5   Ekstraordinær generalforsamling kan med 14 dages varsel indkaldes af bestyrelsen eller, når mindst 1/3 af medlemmerne med motiveret dagsorden fremsætter skriftlig begæring derom. Disse er da pligtige til at møde.

§6   Generalforsamlingens beslutning træffes ved simpel stemmeflerhed. Ændringer i vedtægterne kan kun vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.

§7  Bestyrelsen fastsætter dagsorden. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen ihænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

§8   Generalforsamlingen vælger/genvælger 5 medlemmer til bestyrelsen. Efterfølgende konstituerer den nyvalgte bestyrelse sig med formand, kasserer og sekretær. Desuden vælges/genvælges en suppleant. Bestyrelsesmedlemmer er kontingentfri.

§9   Alle valg foregår ved håndsoprækning. Dersom 1/3 af de fremmødte medlemmer forlanger skriftlig afstemning, skal dette foretages.

§10  Den årlige generalforsamling vælger en revisor, der foretager kritisk revision. Desuden vælges en revisorsuppleant.

§11  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§12  Regnskabsåret er fra den 1/9 til 31/8. Det reviderede regnskab forelægges på generalforsamlingen til godkendelse.
§13  Bestyrelsen varetager de almindelige daglige forretninger og er i denne henseende i kollektive anliggender forhandlingsberettiget til at træffe bindende aftaler over for offentlige myndigheder eller private.

§13a  Formand og kasserer tegner i fællesskab foreningen. For eventuel gæld og forpligtelser hæfter alene foreningen.
§14   Bestyrelsen har ret til at supplere sig med medlemmer uden for bestyrelsen til repræsentation for interesser, udvalg og lignende, dog uden bemyndigelse til at træffe aftaler.

Vedtægterne er senest revideret på generalforsamlingen den 18. september 2021.

Grundejerforeningen blev stiftet den 22. oktober 1964