skip to Main Content
Vedtægter for Bankehuse grundejerforening:
 1. Foreningens formål er at varetagelse af fælles interesser for grundejere, der har fritidshus m.v. beliggende på Kostræde Banker inden for et område, der begrænses af Vikkevej, Højdevej fra Vikkevej, Svinnøvej, Bankevejen og
  Stenurtvej.
 2. Optagelse og eksklusion af medlemmer sker ved besty-relsesbeslutning. Efter anmodning af den, hvem optagelse er blevet nægtet eller, som er blevet ekskluderet, er bestyrelsen pligtig til at forelægge sin beslutning på førstkommende generalforsamling til godkendelse.
 3. Kontingentets størrelse til grundejerforeningen og vejfonden fastsættes hver for sig på den årlige generalforsamling. Girokort udsendes den 1. april, og sidste frist for rettidig indbetaling er den 1. juni . Ved betaling efter den 1. juni tillægges et gebyr på kr. 60,-. Bestyrelsen er bemyndiget til at opkræve evt. renovationsafgift hos medlemmerne.
  1. Vejfondens midler skal anvendes til vedligeholdelse af bestående vejnet. skader på veje forårsaget ved opgravning o.l., påhviller det den enkelte grundejer at udbedre, så vejene bliver i samme stand igen. Grundejerforenin-gen kan i op til 3 år efter en skade er forvoldt, kræve vejen repareret af grundejeren.
 4. Generalforsamlingen er højste myndighed. den afholdes y hvert år i september LKøng/Lundby og indkaldes skriftlig med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.
 5. Ekstraordinær generalforsamling kan med 14 dages var-sel indkaldes af bestyrelsen eller, når mindst 1 /3 af med-lemmerne med motiveret dagsorden fremsættes skriflig begæring derom. Disse er da pligtige til at møde.
 6. Generalforsamlingens beslutning træffes ved simpel stemmeflerhed. Ændringer i vedtægterne kan kun vedtages med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.
 7. Bestyrelsen fastsætter dagsorden. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen ihænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.
 8. Generalforsamlingen vælger formand, kasserer, sekretær/næstformand samt 2 bestyrelsesmedlemmer. Formanden og kassereren afgår på ulige år. Sekretæren og de øvrige bestyrelsesmedlemmer på lige år. Desuden vælges hvert år en suppleant. Bestyrelsen er kontingentfri.
 9. Alle valg foregår ved håndsoprækning. Dersom 1 /3 af de fremmødte medlemmer forlanger skriftlig afstemning, skal dette foretages.
 10. Den årlige generalforsamling vælger en revisor, der foretager kritisk revision. Desuden vælges en revisorsuppleant.
 11. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
 12. Regnskabsåret er fra den 1/9 – 31/8. Der reviderede regnskab forelægges generalforsamlingen til godkendelse.
 13. Bestyrelsen varetager de almindelige daglige forretninger, og er i denne henseende i kollektive anliggender forhandlingsberettiget til at træffe bindede aftaler over for offentlige myndigheder eller private.
 14. Bestyrelsen har ret til at supplere sig med medlemmer uden for bestyrelsen, til repræsentation for interesse, udvalg og lignende, dog uden bemyndigelse til at træffe aftaler.
 15. Således ajourført og godkendt på den ordinære generalforsamling den 22. 9. 1979 på Køng Gl. Skole. og den 15. 9. 2001.